KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Wymogi edytorskie

Artykuły do publikacji pokonferencyjnej prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2024 r.

 

WYMOGI EDYTORSKIE

OGÓLNE

 • maksymalna objętość tekstu 15 stron formatu A4
 • tytuł i streszczenie w języku angielskim /Summary/ – nie więcej niż 500 znaków ze spacjami
 • plik tekstu w formacie .rtf lub .doc/ Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora/; nie przesyłać w innych formatach np. pdf
 • prosimy dołączyć bibliografię końcową
 • czcionka w tekście głównym Times New Roman 12 punktów; można używać pogrubienia i kursywy; nie stosować podkreśleń; tekst główny i przypisy wyjustować
 • interlinia 1,5 wiersza
 • akapit 1,25
 • marginesy 2,5 cm
 • nie zostawiać pustych wierszy; nie dzielić wyrazów; nie stosować żadnego specjalnego formatowania; nie przesuwać "bękartów i wdów" do kolejnej linii;
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron /paginacja/; numery stron w prawym dolnym rogu; czcionka Times New Roman 10 punktów
 • zwroty w języku obcym zaznaczyć kursywą
 • stosować pełne imiona w całym tekście głównym /w przypisach inicjały/
 • pozycje literatury oznaczyć nr DOI /jeżeli posiadają/; wyszukiwarka numerów pod linkiem: http://www.crossref.org/ opcja Metadata Search

przykład przypisu z wykorzystaniem nr DOI:

I. Pietryka, Narodowy Bank Polski na międzybankowym rynku pieniężnym, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 3, s. 97-118, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2012.026.

 • orzeczenia sądów w formacie, np.

Wyrok WSA w Poznaniu z 23.11.2022 r., IV SA/Po 698/22, LEX nr 3437977. 

(ewentualnie: Legalis nr..., CBOSA)

 

PRZYPISY

 • ujednolicone w całym tekście
 • przypisy dolne Times New Roman czcionka 10 punktów; interlinia pojedyncza
 • inicjał imienia autora; podwójne inicjały bez spacji /np. G.B. Shaw/; następnie nazwisko, a po nazwisku przecinek; tytuł kursywą /nie w cudzysłowie/, miejsce i rok wydania; bez nazwy wydawnictwa, np.

K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999, s. 32.

 • w pracy zbiorowej stosować w: /bez nawiasu/, np.

N. Stojanowska, w: Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, red. G. Sikorski, Sopot 2019, s. 118.

D. Zawacka-Klonowska, w: Świadczenia rodzinne. Komentarz, red. P. Rączka, Warszawa 2021, Lex, komentarz do art. 15(c).

 • tytuł czasopisma pełną nazwą; pismem prostym; w cudzysłowie /bez [w:]/, np.

K. Łuniewska, Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i aplikantów radcowskich w obliczu zasad rzetelnego procesu, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 1, s. 58.

 • używać zwrotów: op.cit. /bez spacji/, ibidem, idem, eadem, passim; pismem prostym /bez kursywy/

Ibidem, s. 373.

 • przypisy tekstowe i bibliograficzne z odnośnikami w indeksie górnym; kolejno numer przypisu, a po nim kropka /chyba że przed numerem przypisu znajduje się skrót zakończony kropką, np. data ze skrótem r./

Co więcej, z regulacji art. 168 ust. 531 i art. 257 u.k.s. wynika zasada prymatu postępowania administracyjnego nad postępowaniem dyscyplinarnym32.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania zawodu komornika sądowego jest ustawa o komornikach sądowych, która zastąpiła ustawę o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.4

 

 • źródła internetowe oznaczyć datą dostępu /dzień, miesiąc, rok, bez „r.”/; usunąć hiperłącze, np.

RPO-555977-I/07/HG, s. 5–7, https://www.rpo.gov.pl/../../pliki/12348843800.pdf (dostęp: 29.03.2020).

 • stosować skrót „zob.”; nie stosować „patrz”
 • skróty zwrotów wielowyrazowych stosować bez spacji, np. Dz.U., m.in.
 • nie dodawać ani skrótów, ani sformułowania „tekst jednolity”.

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1651 ze zm.).

 

 • stosować skróty: k.k., k.pa., k.c., k.p.c. itp.
 • w przypadku prac tłumaczonych na język polski podać tłumacza stosując skrót przeł., np.:

O potędze w XXI wieku, przeł. G. Majcher, Warszawa 2014.

 

CYTATY

 • pismem prostym /bez kursywy/ w cudzysłowie
 • brak części cytowanego tekstu oznaczyć nawiasem kwadratowym z wielokropkiem […]
 • cytaty w języku obcym zaznaczyć kursywą 
Konferencja w Toruniu