KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Klauzula informacyjna oraz informacja o fotografowaniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, którego dane znajdują się na stronie: IOD UMK.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji, przetworzenia płatności, wystawienia faktury i udziału w konferencji „Prawnicze zawody zaufania publicznego” organizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego UMK.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Rejestracja w panelu uczestnika na niniejszej stronie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z realizacją konferencji „Prawnicze zawody zaufania publicznego".

 

----------------------------------

 

W związku z organizacją konferencji „Prawnicze zawody zaufania publicznego” (dalej jako: „Konferencja”) w dniu 15 grudnia 2022 r. informujemy, że wizerunek osób przebywających na terenie budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Bojarskiego 3 podczas Konferencji może zostać utrwalony w formie zdjęć, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora – Katedrę Prawa Administracyjnego UMK, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162 ze zm.).

 

Konferencja w Toruniu